REGULAMIN

Regulamin

Postanowienia ogólne

Koordynatorem Programu jest Agencja Reklamowa Bono przy współpracy z:

a) Szczecińskim Klubem Tenisowym
b) Akademią Tenisową Promasters
c) Szczecińskim Centrum Tenisowym

Regulamin ma na celu określenie zasad uczestnictwa w programie, organizacji zajęć oraz obowiązków uczestników programu.
Patronem programu jest Bank Pekao SA oraz Miasto Szczecin. Uczestnikiem programu może być każde dziecko w wieku 5-7 lat (ur. w latach 2012-2014), zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia nowych uczestników programu przyjmowane są od rodziców/opiekunów prawnych w miesiącach marzec i kwiecień przez trzy ośrodki tenisowe objęte programem, wymienione w pkt. 1 Regulaminu, które prowadzić będą zajęcia pokazowe w wybranych przedszkolach i szkołach podstawowych oraz na terenie własnych obiektów. 12 maja przeprowadzona zostanie selekcja zgłoszonych uczestników i utworzone zostaną 3 docelowe grupy objęte programem, po 1 grupie max. 8-osobowej na każdy ośrodek (6-cioro dzieci z najlepszym wynikiem testu sprawności + 2 według uznania trenera). Maksymalnie połowa miejsc w grupie (cztery) może zostać obsadzona przez osoby będące już zawodnikami danego klubu w dniu przeprowadzania testów. 

Test sprawności ruchowej składa się z :

a) Skoku obunóż w dal
b) Rzutu piłką tenisową z miejsca
c) Testu gwiazdy – zbieranie pięciu piłek tenisowych
d) Sprintu na dystansie 20 m
e) Podbijania piłki rakietą co drugi raz

System punktacji testu sprawności ruchowej polega na sumowaniu liczby uzyskanych punktów w każdej z pięciu konkurencji. Najlepszy w danej konkurencji uzyskuje taką liczbę punktów, ilu jest uczestników, najsłabszy – 1 punkt. W przypadku zakwalifikowania się do grupy objętej programem, warunkiem pozostania w niej jest podpisanie Deklaracji - pisemnego zobowiązania rodziców/opiekunów prawnych do :

a) regularnego przywożenia dzieci na zajęcia oraz osobistego odbierania po zajęciach,
b) zgłaszania z wyprzedzeniem do trenera planowanej nieobecności dziecka na zajęciach z jej uzasadnieniem i pisemnym potwierdzeniem. Nieuzasadnione i nieusprawiedliwione nieobecności na regularnych zajęciach skutkować będą wykluczeniem z programu oraz koniecznością zwrotu powierzonych elementów stroju sportowego.
c) dbałości o powierzony strój i ewentualnie sprzęt (rakieta tenisowa)
d) ubierania dzieci na zajęcia w ramach programu oraz wszelkie inne publiczne wystąpienia w powierzony strój z identyfikacją programu – oficjalna koszulka programu.
e) wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestników programu w materiałach fotograficznych i video, służących do działań PR-owych oraz marketingowych, związanych z promocją akcji.

Każdy uczestnik należący do grupy objętej programem otrzyma m.in. :

a) legitymację,
b) oficjalną koszulkę z logo programu.

Postanowienia dotyczące organizacji zajęć tenisowych

Cykl szkoleniowy obejmuje: Sezon Zima (październik – kwiecień) i Sezon Lato (maj, czerwiec, wrzesień).
Zajęcia tenisowe w semestrach – zimowym i letnim – odbywają się 2 x w tygodniu po 60 minut (Pn – Nd)
z wyłączeniem przerw świątecznych, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Zajęcia w ramach programu są bezpłatne i odbywają się we wszystkich trzech ośrodkach objętych programem w grupach utworzonych przez trenerów poszczególnych ośrodków.
Za grupę uważa się minimum 4 osoby a max 8 osób.
Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Obowiązki uczestników:

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewypełnianie zobowiązań Deklaracji może skutkować wyłączeniem z programu szkolenia.
Punktualne stawianie się na zajęcia i aktywne w nich uczestnictwo.
Stosowanie się do poleceń instruktorów i trenerów.
Dbanie o porządek, sprzęt i urządzenia w czasie trwania zajęć.

Przystąpienie i uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Fanpage